O szkoleniu

 

Centrum Kształcenia Sektora Publicznego zaprasza na dwudniowe szkolenie online pn.: “Zamówienia publiczne poniżej progów unijnych zgodnie z nowa ustawą pzp”.

KORZYŚCI

Uczestnicy szkolenia poznają m.in. czym jest jawność postępowania o udzielenie zamówienia, jakie są zasady uczciwej konkurencji w postępowaniach, czym jest bezstronność osób, a także jaka jest unijna definicja pisemności postępowania o udzielenie zamówienia. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener i wykładowca, od lat związany z powyższymi zagadnieniami.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedstawicieli instytucji publicznych oraz prywatnych zajmujących się zamówieniami publicznymi, zwłaszcza dla tych osób, które realizują zamówienia w ramach projektów unijnych.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Jawność postepowania o udzielenie zamówienia:
 • Zasady publikowania ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
 • Jawność protokołu postępowania wraz z załącznikami,
 • Jawność specyfikacji warunków zamówienia,
 • Jawność otwierania ofert.
 1. Uczciwa konkurencja w postepowaniu o udzielenie zamówienia:
 • Zasady opisywania przedmiotu zamówienia,
 • Zasady opisywania warunków udziału w postępowaniu,
 • Zasady dokumentowania spełnienia warunków przedmiotowych i podmiotowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 • Okoliczności wykluczające wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia.
 1. Bezstronność osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
 • Bezstronność osób przygotowujących postępowanie o udzielenie zamówienia,
 • Bezstronność ekspertów,
 • Bezstronność osob wykonujących funkcje nadzoru podczas wykonywania zamówienia na usługi lub roboty budowlane,
 • Bezstronność osob zatrudnionych u zamawiającego, które bezpośrednio są związane z udzielanym zamówieniem,
 • Konflikt interesów.
 1. Język Polski w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
 • Okoliczności odstąpienia od stosowania języka polskiego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 1. Forma pisemna postępowania o udzielenie zamówienia:
 • Unijna definicja pisemności postępowania o udzielenie zamówienia,
 • Protokół postępowania jako oficjalny sposób dokumentowania czynności postępowania o udzielenie zamówienia,
 • Forma elektroniczna, forma pisemna, podpis kwalifikowany.

Dzień 2

 1. Zamówienia poniżej progu 130 000 złotych
 • Próg bagatelności 130 tysięcy złotych (bagatelne) – co oznacza i jakie wiążą się z tym obowiązki dla zamawiających,
 • Zamówienia poniżej 130 000,00 zł a obowiązek celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych,
 • Tworzenie planów zamówień publicznych,
 • Poprawne oszacowanie wartości zamówienia według ustawy z dnia 11 września 2019 r.
 • Zakaz dzielenia zamówienia na odrębne zamówienia oraz zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień bagatelnych,
 • Regulamin zamówień publicznych do 130.000 złotych - potrzebny czy nie?,
 • Sposób komunikacji w zamówieniach bagatelnych
 1. Tryby udzielania zamówień
 • Tryb podstawowy,
 • Przetarg nieograniczony,
 • Przetarg ograniczony,
 • Negocjacje z ogłoszeniem,
 • Dialog konkurencyjny,
 • Partnerstwo innowacyjne,
 • Licytacja elektroniczna,
 • Negocjacje bez ogłoszenia,
 • Wolna ręka,
 • Zapytanie o cenę.
 1. Procedura przetargowa - przetarg nieograniczony
 • Szacowanie wartości zamówienia,
 • Kierownik zamawiającego, komisja przetargowa, zespół zakres obowiązków i odpowiedzialności,
 • Ogłoszenie o zamówieniu,
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 • Ocena wykonawcy i ocena oferty,
 • Rozstrzygnięcie postępowania, w tym przesłanki do unieważnienia,
 • Dokumentowanie postępowania.
 1. Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • Forma oferty,
 • Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych w sposób istotny nie wpływających na treść oferty,
 • Rażąco niska cena lub koszt oferty,
 • Okoliczności odrzucenia oferty,
 • Wybór najkorzystniejszej oferty,
 • Zasady doboru kryteriów oceny ofert,
 • Zasady ustalania znaczenia kryteriów oceny ofert,
 • Obiektywny i niedyskryminacyjny sposób oceny ofert,
 • Zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 1. Umowa w sprawie zamówienia
 • Forma pisemna umowy,
 • Okoliczności dopuszczające wprowadzania zmian treści zawartej umowy,
 • Waloryzacja umowy wynikającej ze zmiany obowiązujących przepisów,
 • Okoliczności unieważniające umowę w sprawie zamówienia publicznego,
 • Polubowne metody rozwiązywania sporów w PZP.
 1. Środki ochrony prawnej
 • Okoliczności stosowania odwołań w zamówieniach poniżej i powyżej „progu “
 • Zasady wnoszenia odwołań,
 • Uczestnicy postępowania odwoławczego.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /890,00zł (cena z noclegiem)

SZKOLENIE ONLINE

Cena: 890,00 zł

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli i mogli swobodnie rozmawiać z trenerem i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

06-07 grudnia
Zamówienia publiczne poniżej progów unijnych zgodnie z nowa ustawą pzp
Termin szkolenia 06-07 grudnia 2021
Lokalizacja Online – Webinar
20-21 grudnia
Zamówienia publiczne poniżej progów unijnych zgodnie z nowa ustawą pzp
Termin szkolenia 20-21 grudnia 2021
Lokalizacja Online – Webinar
17-18 stycznia
Zamówienia publiczne poniżej progów unijnych zgodnie z nowa ustawą pzp
Termin szkolenia 17-18 stycznia 2022
Lokalizacja Online – Webinar
02-03 marca
Zamówienia publiczne poniżej progów unijnych zgodnie z nowa ustawą pzp
Termin szkolenia 02-03 marca 2022
Lokalizacja Online – Webinar