O szkoleniu

Centrum Kształcenia Sektora Publicznego zaprasza na dwudniowe szkolenie pn.: “Przygotowanie dokumentacji przetargowej w świetle nowej ustawy pzp”.

KORZYŚCI

Uczestnicy szkolenia poznają m.in.  co to są dokumenty zamówienia, kiedy i w jakiej formie potrzebna jest analiza potrzeb i wymagań, jakie istnieją formy wadium, jakie przepisy Kodeksu Cywilnego mają znaczenie przy zawieraniu umów. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener i wykładowca, od lat związany z powyższymi zagadnieniami.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedstawicieli instytucji publicznych oraz prywatnych zajmujących się zamówieniami publicznymi, zwłaszcza dla tych osób, które realizują zamówienia w ramach projektów unijnych.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Dokumenty zamówienia:

Co to są dokumenty zamówienia? SWZ a OPIW? Kiedy SWZ, a kiedy OPIW? Podpis elektroniczny - kto musi go posiadać?  Dostęp do dokumentów zamówienia. Dokumenty zamówienia podczas negocjacji i dialogu. Wyjaśnienia dotyczące dokumentów zamówienia. Czy można zmienić treść dokumentów zamówienia na dwa dni przed terminem składania ofert? Zmiany dokumentów zamówienia prowadzące i nieprowadzące do zmiany treści ogłoszenia o zamówienia.

 1. Zanim pojawi się SWZ

Analiza potrzeb i wymagań. Kto, co i kiedy - forma i treść analizy potrzeb i wymagań.  W jakiej formie powinna być dokonania analiza potrzeb i wymagań? Raport z realizacji zamówienia i jego wpływ na SWZ.

 1. SWZ - wybrane zagadnienia na tle nowej regulacji

       Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe - chwila założenia, ich uzupełnienie. Termin wykonania zamówienia w SWZ po wejściu w życie nowej ustawy. Podstawy wykluczenia - zmniejszenie liczby obligatoryjnych podstawy wykluczenia, sposób weryfikacji okoliczności złożenia odrębnych ofert przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej. Jak zmiana definicji „wykonawcy” wpływa na podstawy wykluczenia z postępowania? Uwaga - fakultatywne podstawy wykluczenia z postępowania. Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu. Zdolność do występowania w obrocie prawnym, wpis do KRS a występowanie w postępowaniu. Poleganie przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów, wspólne ubieganie się o zamówienie. Dokumenty związane z ofertą. Podmiotowe środki dowodowe – definicja, SWZ, forma. Uzupełnienie pełnomocnictw po wejściu w życie nowej ustawy pzp.

 1. Elektronizacja

       Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. Wymagana forma oferty. Podpis zaufany, podpis elektroniczny – weryfikacja i składnie. Zapisy SWZ dotyczące sesji otwarcia ofert bez udziału Wykonawców. Awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiająca otwarcie ofert.

 1. Wadium w nowej ustawie PZP

       Formy, w jakich wadium może być wnoszone. Maksymalna wysokość wadium. Nowe zasady zwrotu wadium. Jak zwracać wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia?

 1. Termin związania ofertą

      Sposób podania terminu związania ofertą. Długość terminów związania oferta. Zasady przedłużania terminu związania ofertą. Termin związania oferta a przedłużenie terminu składania ofert. Gdy oferta nie zostanie wybrana przed upływem terminu związania ofertą. „Pisemna zgoda”.

 1. Kryteria oceny ofert

      Kryterium najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. Dogrywka w przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Umowa

      Wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych). Określenie obowiązkowych postanowień umownych. Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych. Zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Ogłoszenie a referencje Wykonawcy. Skarga do KIO na postanowienia umowne.

 

Dzień 2

 1. Środki ochrony prawnej

       Na które czynności i zaniechania Zamawiającego przysługuje Wykonawcy odwołanie w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych, po wejściu w życie przepisów nowej ustawy pzp? Gdzie i w jakim terminie należy wnosić skargi na orzeczenia KIO? Omówienie istotnych zmian. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja).

 

 1. Wizja lokalna

       Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę̨ wizji lokalnej, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość́ albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów. Jakie są konsekwencje nieodbycia wizji lokalnej w przypadku, gdy była ona wymagana?

 1. Procedura odwrócona

       Mniej niż progi UE…? Jak ją przeprowadzić. Wymagane zapisy SWZ.

 1. Informacja o złożonych ofertach, wnioskach o dopuszczenie do udziału

       Kto musi przekazywać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?

W jakim terminie należy przekazać informacje o złożonych wnioskach lub ofertach. Co musi zawierać taka informacja?

 1. Umowy w PZP

Stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego w umowach o udzielenie zamówienia publicznego. Typy umów określonych w Kodeksie Cywilnym - ich charakterystyka, odniesienie do umów o zamówienia publiczne. Termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Obowiązek zawarcia umowy - różnice pomiędzy umowami zawieranymi na podstawie Kodeksu Cywilnego a umowami o zamówienie publiczne -roszczenie o zawarcie umowy. Zawarcie umowy po upływie okresu związania ofertą. Zasady konstruowania umów. Forma umowy o zamówienie publiczne. Reprezentacja stron - Zamawiającego / Wykonawcy (identyfikacja osób podpisujących, pełnomocnictwo, prokura). Umowy zawierane z wykonawcami składającymi wspólną ofertę. Czas trwania umowy. Wartość zobowiązania Zamawiającego wynikająca z umowy. Kształtowanie zapisów dot. wynagrodzenia wykonawcy, okres rękojmi i gwarancji. Tożsamość zobowiązania umownego z treścią oferty.

Zmiany umowy w toku realizacji (Zmiany istotne i nieistotne - zasady ich wprowadzania. Zmiany nieistotne. Roboty zamienne, dodatkowe, kwota warunkowa w umowach o roboty budowlane.)

Umowy dot. udzielania zamówień z wolnej ręki.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - wysokość w zależności od formy wynagrodzenia wykonawcy.

Formy - zmiana w toku realizacji umowy (Gwarancja ubezpieczeniowa. Gwarancja bankowa. Wpłata Pieniężna. Treść dokumentów potwierdzających wniesienie zabezpieczenia w formie nie pieniężnej. Zwrot zabezpieczenia.) Zaliczka. Zadatek.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy zawieraniu umów. Kary umowne. Odstąpienie od umowy: Umowne, Ustawowe. Odstępne. Wypowiedzenie umowy. Unieważnienie umowy wg Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. Jawność umów.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00/ z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

 

Terminy szkoleń

06-07 czerwca
Przygotowanie dokumentacji przetargowej w świetle nowej ustawy pzp
Termin szkolenia 06-07 czerwca 2022
Lokalizacja Katowice – Hotel Katowice
21-22 lipca
Przygotowanie dokumentacji przetargowej w świetle nowej ustawy pzp
Termin szkolenia 21-22 lipca 2022
Lokalizacja Katowice – Hotel Katowice
08-09 sierpnia
Przygotowanie dokumentacji przetargowej w świetle nowej ustawy pzp
Termin szkolenia 08-09 sierpnia 2022
Lokalizacja Kraków – Hotel ibis Stare Miasto
05-06 września
Przygotowanie dokumentacji przetargowej w świetle nowej ustawy pzp
Termin szkolenia 05-06 września 2022
Lokalizacja Wrocław – Hotel Campanile Stare Miasto