O szkoleniu

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia.
  • przedstawienie potrzeby, celu i zakresu przedmiotowego nowelizacji;
  • ratio legis nowelizacji;
  • proces legislacyjny - ustawa zmieniająca z 07.04.2017 r.;
  • termin wejścia w życie zmian k.p.a. i p.p.s.a.;
 2. Zmiany zasad ogólnych postępowania administracyjnego - przekrojowe omówienie.
  • zasada adekwatności, bezstronności i zasada równego traktowania;
  • zasada pewności prawa;
  • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania;
  • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych;
  • zasada dwuinstancyjności;
  • ochrona informacji niejawnych wraz z art. 7a k.p.a.;
 3. Zawiadomienie stron o czynnościach i terminach w postępowaniu administracyjnym.
  • zasady liczenia terminów;
  • zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych;
  • skutek zawiadomienia;
  • publiczne zawiadomienia o rozprawie;
  • doręczenie na elektroniczne skrzynki podawcze;
  • termin na wniesienie skargi i jego zachowanie;
 4. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania - instytucja ponaglenia.
  • omówienie zmian w art. 36–38 k.p.a.;
  • ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości;
  • procedura rozpoznania ponaglenia;
  • pouczenie strony o możliwości wniesienia ponaglenia;
 5. Współdziałanie organów posiedzenia w trybie współdziałania.
  • omówienie instytucji posiedzenia w trybie współdziałania;
  • termin na zwołanie posiedzenia;
  • udział stron w posiedzeniu;
 6. Mediacja w postępowaniu administracyjnym.
  • zakres spraw podlegających mediacji;
  • cel i skutki mediacji;
  • dobrowolność mediacji;
  • poufność mediacji;
  • czas trwania mediacji;
  • zakończenie mediacji;
 7. Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia, pytania i dyskusja.
 8. Rozstrzyganie niedających się usunąć wątpliwości.
  • art. 81a k.p.a. jako odpowiednik zasady „in dubio pro reo”;
  • przesłanki wprowadzenia regulacji;
  • skutki wprowadzenia regulacji;
  • charakter „wątpliwości faktycznych”;
 9. Milczące załatwienie sprawy.
  • cel instytucji milczącego załatwienia sprawy;
  • znaczenie instytucji milczącego załatwienia sprawy;
  • podstawa prawna do jej zastosowania;
  • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda;
  • termin milczącego załatwienia sprawy;
  • znaczenie instytucji milczącego załatwienia sprawy;
 10. Ugoda administracyjna.
  • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;
  • forma ugody administracyjnej;
  • zmiana przesłanki uproszczenia lub przyspieszenia postępowania;
 11. Postępowanie odwoławcze.
  • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
  • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania;
  • zakres postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy;
  • podstawa do wydania decyzji kasatoryjnej;
  • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej;
  • forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a.).
 12. Nakładanie administracyjnych kar pienieżnych.
  • przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;
  • terminy dotyczące nakładania kary i jej egzekucji;
  • odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej;
  • ulga w spłacie administracyjnej kary pieniężnej;
 13. Tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym.
  • specyfika postępowania uproszczonego;
  • termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym;
  • brak możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów;
  • ograniczenie postępowania dowodowego;
 14. Europejska współpraca administracyjna.
  • geneza;
  • cel europejskiej współpracy europejskiej;
  • zasady funkcjonowania;
 15. Podsumowanie drugiego dnia szkolenia, pytania i dyskusja.

Informacje dodatkowe

Cena: 690,00zł (cena bez noclegu) /990,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest jednodniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 690,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 990,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Nowelizacja kodeksu postępowania adminsitracyjnego