O szkoleniu

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia.
  • przedstawienie potrzeby, celu i zakresu przedmiotowego nowelizacji;
  • ratio legis nowelizacji;
  • proces legislacyjny - ustawa zmieniająca z 07.04.2017 r.;
  • termin wejścia w życie zmian k.p.a. i p.p.s.a.;
 2. Zmiany zasad ogólnych postępowania administracyjnego - przekrojowe omówienie.
  • zasada adekwatności, bezstronności i zasada równego traktowania;
  • zasada pewności prawa;
  • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania;
  • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych;
  • zasada dwuinstancyjności;
  • ochrona informacji niejawnych wraz z art. 7a k.p.a.;
 3. Zawiadomienie stron o czynnościach i terminach w postępowaniu administracyjnym.
  • zasady liczenia terminów;
  • zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych;
  • skutek zawiadomienia;
  • publiczne zawiadomienia o rozprawie;
  • doręczenie na elektroniczne skrzynki podawcze;
  • termin na wniesienie skargi i jego zachowanie;
 4. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania - instytucja ponaglenia.
  • omówienie zmian w art. 36–38 k.p.a.;
  • ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości;
  • procedura rozpoznania ponaglenia;
  • pouczenie strony o możliwości wniesienia ponaglenia;
 5. Współdziałanie organów posiedzenia w trybie współdziałania.
  • omówienie instytucji posiedzenia w trybie współdziałania;
  • termin na zwołanie posiedzenia;
  • udział stron w posiedzeniu;
 6. Mediacja w postępowaniu administracyjnym.
  • zakres spraw podlegających mediacji;
  • cel i skutki mediacji;
  • dobrowolność mediacji;
  • poufność mediacji;
  • czas trwania mediacji;
  • zakończenie mediacji;
 7. Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia, pytania i dyskusja.
 8. Rozstrzyganie niedających się usunąć wątpliwości.
  • art. 81a k.p.a. jako odpowiednik zasady „in dubio pro reo”;
  • przesłanki wprowadzenia regulacji;
  • skutki wprowadzenia regulacji;
  • charakter „wątpliwości faktycznych”;
 9. Milczące załatwienie sprawy.
  • cel instytucji milczącego załatwienia sprawy;
  • znaczenie instytucji milczącego załatwienia sprawy;
  • podstawa prawna do jej zastosowania;
  • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda;
  • termin milczącego załatwienia sprawy;
  • znaczenie instytucji milczącego załatwienia sprawy;
 10. Ugoda administracyjna.
  • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;
  • forma ugody administracyjnej;
  • zmiana przesłanki uproszczenia lub przyspieszenia postępowania;
 11. Postępowanie odwoławcze.
  • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
  • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania;
  • zakres postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy;
  • podstawa do wydania decyzji kasatoryjnej;
  • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej;
  • forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a.).
 12. Nakładanie administracyjnych kar pienieżnych.
  • przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;
  • terminy dotyczące nakładania kary i jej egzekucji;
  • odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej;
  • ulga w spłacie administracyjnej kary pieniężnej;
 13. Tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym.
  • specyfika postępowania uproszczonego;
  • termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym;
  • brak możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów;
  • ograniczenie postępowania dowodowego;
 14. Europejska współpraca administracyjna.
  • geneza;
  • cel europejskiej współpracy europejskiej;
  • zasady funkcjonowania;
 15. Podsumowanie drugiego dnia szkolenia, pytania i dyskusja.

Informacje dodatkowe

Cena: 480zł (cena bez noclegu)

SZKOLENIE ONLINE:

Cena: 480zł

Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-15.00. Co godzinę zaplanowane są 5-minutowe przerwy.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli i mogli swobodnie rozmawiać z trenerem i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

SZKOLENIE STACJONARNE (OD WRZEŚNIA 2020):

Od września 2020 planujemy wznowienie szkoleń stacjonarnych. Zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, zadbamy o to, aby uczestnicy szkolenia czuli się komfortowo.

Zapewniamy miedzy innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

Cena: 1190 zł (cena bez noclegu) / 1390 zł (z noclegiem)

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 10.00-17.00.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).
Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.
Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.
Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo na liście lokalizacji szkoleń, a także poniżej, oddzielnie dla każdego terminu.

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

09-09 lipca
Nowelizacja kodeksu postępowania adminsitracyjnego
Termin szkolenia 09-09 lipca 2020
Lokalizacja Online – Webinar
Kliknij, aby poznać szczegóły Oferta specjalna: 480 zł
24-24 sierpnia
Nowelizacja kodeksu postępowania adminsitracyjnego
Termin szkolenia 24-24 sierpnia 2020
Lokalizacja Online – Webinar
Kliknij, aby poznać szczegóły Oferta specjalna: 480 zł
03-04 września
Nowelizacja kodeksu postępowania adminsitracyjnego
Termin szkolenia 03-04 września 2020
Lokalizacja Kraków – Hotel ibis Stare Miasto
12-13 października
Nowelizacja kodeksu postępowania adminsitracyjnego
Termin szkolenia 12-13 października 2020
Lokalizacja Katowice – Hotel Katowice