O szkoleniu

W imieniu Centrum Kształcenia Sektora Publicznego zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu “Specjalista ds. zamówień publicznych – dwudniowe warsztaty z uwzględnieniem nowej Ustawy pzp.”. Jest to niepowtarzalna okazja dla wszystkich osób związanych z realizacją projektów unijnych oraz zamówieniami publicznymi, aby wzbogacić swoją wiedzę i wymienić doświadczenia z innymi przedstawicielami branży.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedstawicieli instytucji publicznych oraz prywatnych zajmujących się zamówieniami publicznymi.

Program szkolenia

Dzień pierwszy:

Wprowadzenie – główne cele i kierunki wprowadzanych zmian w nowej ustawie PZP.

Moduł I.  Zakres spraw regulowanych ustawą. Przedmiot regulacji.

 1. Nowa systematyka ustawy.
 2. Nowe definicje.
 3. Wyłączenia stosowania ustawy [podmiotowe i przedmiotowe].
 4. Zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowania u udzielenie zamówienia.
 5. Opracowanie, przyjęcie i realizacja polityki zakupowej państwa.
 6. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu. Podstawa ustalenia wartości zamówienia.
 7. Podmioty przygotowujące i przeprowadzające postępowanie o udzielenie zamówienia. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami.
 8. Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia.

Moduł II. Realizacja zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

 1. Przygotowanie postępowania. Analiza potrzeb zamawiającego.
 2. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia. Żądania dołączenia przedmiotowych środków dowodowych.
 3. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania.
 4. Sposób określenia warunków udziału w postępowaniu.
 5. Katalog trybów udzielania zamówień.
 6. Zasady składania i otwarcia ofert.
 7. Warianty zakończenia o udzielenie zamówienia. Zasady publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Moduł III. Realizacja zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne.

 1. Przygotowanie i prowadzenie postępowania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne.
 2. Udzielenie zamówienia w trybie podstawowym.
 3. Zasady sporządzania SWZ lub opisu potrzeb i wymagań. Treść SWZ.
 4. Przepisy stosowane do udzielenia zamówienia.
 5. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty. Terminy związania.

Moduł IV. Zakres instrumentów i procedur w zakresie zamówień klasycznych. Realizacja zamówień sektorowych.

 1. Tryb zawarcia i okres obowiązywania umowy ramowej.
 2. Zasady ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.
 3. Przesłanki zorganizowania i zakończenia konkursu.
 4. Przepisy stosowane przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 5. Przepisy stosowane do udzielania zamówień sektorowych.
 6. Tryb udzielania zamówień sektorowych.

Dzień drugi: 

Moduł V. Zakres umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie.

 1. Zasady zapisu postanowień umowy. Elementy umowy.
 2. Elementy umowy dotyczące robót budowlanych. Zaliczki i wynagrodzenia.
 3. Pojęcie i cel należytego wykonania umowy.
 4. Zasady odstąpienia od umowy, jej unieważnienia lub istotnej zmiany.
 5. Zasady powierzenia wykonania części umowy zamówienia podwykonawcy.

MODUŁ VI. Realizacja zadań nadzorczych nad zamówieniami publicznymi. Środki ochrony prawnej oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów.

 1. Rola Prezesa Urzędu Zamówień.
 2. Zadania i zasady działania innych organów właściwych w sprawach zamówień.
 3. Procedury w postępowaniach odwoławczych.
 4. Zasady prowadzenia mediacji lub polubownego rozwiązania sporu.
 5. Przepisy stosowane do kontroli udzielania zamówień – organy kontroli.

Moduł VII. Warsztaty (opcjonalnie)

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle nowej ustawy.
 2. Przygotowanie SWZ w ramach postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00/ z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Specjalista ds. zamówień publicznych – dwudniowe warsztaty z uwzględnieniem nowej Ustawy pzp.