O szkoleniu

Niniejsze szkolenie jest intensywną, jednodniową alternatywą dla dwudniowego szkolenia “Nowe prawo wodne – rewolucja z zakresu gospodarki wodnej”. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat nowej ustawy Prawo wodne, wprowadzającej regulacje Unii Europejskiej oraz dokonującej szerokiej reformy administracji wodno-prawnej.

W trakcie szkolenia umówiony zostanie zakres nowych regulacji prawnych, w tym zakres i kompetencje organów, nowe kompetencje gmin, kwestie dotyczących budownictwa wodnego i melioracji wodnej, zarządzanie wodami. Część szkolenia zostanie poświęcona omówieniu i wskazaniu uprawnień nowego organu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Adresaci szkolenia

Pracownicy samorządowi wydziałów zajmujących się wodami oraz ochroną środowiska, pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych, osoby zainteresowane zmianami w zakresie prawa wodnego.

Program szkolenia

 1. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami – omówienie kompetencji organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami: minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (struktura jednostki), wojewoda, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta.
 2. Korzystanie z wód, w tym korzystanie powszechne, zwykłe i szczególne.
 3. Zmiana stanu wody na gruncie – omówienie nowego zakresu stosowania przepisów dotyczących zmian w odpływie wód opadowych przez właściciela nieruchomości.
 4. Ochrona wód:
  • obowiązki właściciela w zakresie ochrony wód,
  • jednolite części wód, cele środowiskowe,
  • zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami - nowe warunki wprowadzania ścieków do wód lub do ziem.
 5. Aglomeracje:
 6. nowe zasady ustanawiania aglomeracji,
 7. oczyszczalnie ścieków bytowych i komunalnych z aglomeracji.
 8. Strefy ochronne ujęć wód:
  • nowe obowiązki właścicieli ujść wód,
  • ustanawianie stref ochronnych z ujęć z urzędu i na wniosek właściciela ujęcia,
  • wniosek i dokumentacja w sprawie ustanawiania stref ochronnych, analiza ryzyka,
  • zakazy, nakazy i ograniczenia, jakie mogą obowiązywać na terenach stref ochronnych ochrony bezpośredniej i pośredniej.
 9. Budownictwo wodne i melioracje wodne. Zadanie własne gminy - utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych.
 10. Ochrona przed powodzią: obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, kształtowanie gospodarowania przestrzennego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
 11. Uchwała rady gminy - w sprawie ustalenia wysokości opłaty melioracyjnej.
 12. Opłaty za usługi wodne:
  • zakres usług wodnych objętych opłatami,
  • rodzaje opłat:
   • opłata stała - usługi wodne objęte opłatą stałą,
   • zasady naliczania opłaty stałej,
   • opłata zmienna - usługi wodne objęte opłatą zmienną,
   • podstawowe zasady naliczania opłaty zmiennej,
  • opłata stała za pobór wód podziemnych i powierzchniowych,
  • opłata stała za wprowadzanie ścieków,
  • opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej,
  • opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
  • opłata za usługi wodne za pobór wód na cele chowu lub hodowli ryb.
 13. Zgody wodnoprawne, pozwolenia wodnoprawne, oceny wodnoprawne i inne decyzje administracyjne wynikające z nowych przepisów prawa wodnego.
 14. Procedury przygotowania wniosków o wydanie zgody wodno-prawnej.
 15. Omówienie wniosku i wymaganych dokumentów do wydania pozwolenia wodno-prawnego.
 16. Spółki wodne i związki wałowe – zasady tworzenia spółek wodnych, działanie tych spółek, kompetencje starosty
 17. Roszczenia odszkodowawcze – postępowanie w sprawach o ustalenie odszkodowania.
 18. Dyskusja, konsultacje.

Informacje dodatkowe

Cena: 690,00zł (cena bez noclegu) /990,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest jednodniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 690,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 990,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Nowe prawo wodne – kompendium wiedzy dotyczących nowych regulacji z zakresu gospodarki wodnej