O szkoleniu

Celem szkolenia “Szacowanie ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w projektach unijnych i przeciwdziałanie im” jest zwiększenie świadomości uczestników w zakresie ryzyk i możliwości wystąpienia nadużyć finansowych w projektach i wskazanie, jakie działania należy podjąć w stosunku do zidentyfikowanych nadużyć.

Przepisy obowiązujące w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 zobowiązują beneficjentów do zachowania wysokich standardów podczas wydatkowania środków publicznych, a co za tym idzie, nakładają na beneficjentów szereg obowiązków związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom finansowym. W trakcie niniejszego szkolenia, uczestnicy dowiedzą się, jak najlepiej i najskuteczniej spełniać powyższe obowiązki.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną informacje, jak w praktyce można i należy realizować powyższe obowiązki, omówione zostaną niezbędne akty prawne, dokumenty programowe, zalecenia i inne dokumenty, a także przedstawione zostaną najlepsze rekomendacje skierowane do beneficjentów, w tym działania związane z wykrywaniem i identyfikacją nadużyć, oraz postępowaniem z ujawnionymi nieprawidłowościami.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób związanych z realizacją projektów, zarówno od strony beneficjentów, jak też IP/IZ oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych obsługą projektów, w tym koordynatorów projektów.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Podstawy prawne, wprowadzenie.
  • Podstawy prawne, najważniejsze pojęcia i definicje dot. nadużyć finansowych.
  • Definicja nieprawidłowości, nadużycia finansowego i uchybienia.
  • Instytucje spoza systemu wdrażania programów operacyjnych współpracujące w zakresie nadużyć lub podejrzeń o nadużycia finansowe UZP, UOKiK, CBA, ABW, policja, prokuratura.
 2. Najczęściej występujące nadużycia finansowe oraz przeciwdziałanie nadużyciom finansowym.
  • Obowiązujące procedury.
  • Przykłady najczęściej występujących nadużyć finansowych – omówienie przykładów i sposobów przeciwdziałania w podziale na:
   • Zmowy przetargowe,
   • Konflikt interesów,
   • Korupcja,
   • Fałszerstwo dokumentów,
   • Podwójne finansowanie.
 3. Praktyczne zastosowanie uregulowań w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi.
  • Czynności w zakresie przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów.
  • Czynności w zakresie przeciwdziałania korupcji.
  • Czynności w zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko dokumentom.
  • Czynności w zakresie przeciwdziałania podwójnemu dofinansowaniu.
 4. Przeciwdziałanie i postępowanie z nadużyciami finansowymi.
  • Przykłady najczęściej występujących nadużyć finansowych i przeciwdziałanie im w praktyce – warsztat.
   • Zmowy przetargowe,
   • Konflikt interesów,
   • Korupcja,
   • Fałszerstwo dokumentów,
   • Podwójne finansowanie.
 5. Szacowanie ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku z realizacją projektu.
 6. System zwalczania nadużyć finansowych, identyfikacja obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych i zapobieganie im.
  • System kontroli.
  • Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych.
  • Omówienie metodyki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w głównych obszarach.
  • Narzędzie ARACHNE rekomendowane przez KE.

Dzień 2

 1. Identyfikacja obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych i zapobieganie im.
  • Zastosowanie metody oceny ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego w praktyce – warsztat.
 2. Postępowanie w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego i zwalczanie.
  • Procedury obowiązujące w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego.
  • Obowiązki beneficjenta w zakresie powiadomienia odpowiednich służb i organów.
  • Kiedy należy powiadomić OLAF, UOKiK, CBA, Policję, itp.
  • Postępowanie z informacjami o nadużyciach finansowych/podejrzeniach o nadużyciach pozyskanych od innych organów.
 3. Sposoby zapobiegania wystąpieniom nadużyć finansowych.
  • Etyka pracownika.
  • Podział obowiązków i odpowiedzialności.
  • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji.
  • System kontroli wewnętrznej.
  • Prowadzone rejestry.
  • Raportowanie.
 4. Podsumowanie szkolenia.

Informacje dodatkowe

Cena: 890,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 1290,00/ z noclegiem: 1590,00zł (cena z noclegiem)

Zapraszamy na szkolenie hybrydowe

Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godz. 9.00 - 15.00.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie opcje udziału w szkoleniu do wyboru:

 1. Szkolenie online

            Cena: 890,00 zł

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online (w trakcie którego będą Państwo widzieli trenera i mogli swobodnie rozmawiać z nim i innymi uczestnikami, a także widzieli prezentację i inne materiały szkoleniowe), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

 1. Szkolenie stacjonarne

Cena: 1290,00 zł (cena bez noclegu) / 1590,00 zł (z noclegiem)

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zapewniamy między innymi:
- salę szkoleniową, która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości,
- dozowniki z płynami dezynfekującymi,
- maseczki i rękawiczki,
- regularną dezynfekcja powierzchni i urządzeń użytkowanych w ciągu dnia.

 

UWAGA! Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Szacowanie ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w projektach unijnych i przeciwdziałanie im