O szkoleniu

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w pięciomodułowym kursie “Kompleksowe przygotowywanie i realizacja inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych”.

Kurs obejmuje 5 dwudniowych modułów, po 14 godzin każdy. Łącznie daje to aż 70 godzin zajęć, które przygotują jego uczestników do realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które zaczynają lub realizują inwestycje współfinansowane ze środków unijnych, a wiec koordynatorów projektów, specjalistów ds. rozliczania projektów i innych osób zaangażowanych w realizację inwestycji.

Program szkolenia

1. Zasady aplikowania o środki oraz przygotowania projektów POIiŚ i RPO, a także inne możliwości pozyskiwania dofinansowań w projektach środowiskowych.
Dzień 1

 1. Omówienie nowej polityki spójności i porównanie.
 2. Podstawowe dokumenty i strategie regulujące funkcjonowanie funduszy europejskich.
 3. Wskazanie najważniejszych elementów aktów prawnych i ich omówienie.
 4. Główne zasady programowania Nowej Perspektywy Finansowej.
 5. Analiza zmian w Perspektywie 2014-2020.
 6. Omówienie Uproszczeń wprowadzonych dla beneficjentów.
 7. Zmiany w regułach pomocy publicznej.
 8. Nowa konstrukcja RPO oraz POIiŚ 2014-2020.

Dzień 2

 1. Zmiany w procedurze aplikacyjnej w RPO oraz POIiŚ 2014-2020.
 2. Jak zbudować logiczny projekt - autorskie ćwiczenie na modelu.
 3. Model SMART jako jedno z narzędzi budowania wartościowego projektu.
 4. Jak zmaksymalizować szanse otrzymania dofinansowania w Nowej Perspektywie.
 5. Program LIFE.
 6. Konstrukcja budżetu w Programie LIFE.
 7. Fundusze norweskie i EOG.
 8. Środki krajowe.
 9. Dyskusja z uczestnikami.

 

2. Realizacja i zarządzanie projektami w ramach POIiŚ oraz RPO 2014-2020.
Dzień 1

 1. Nabory planowane w 2016 roku.
 2. Omówienie działań możliwych do zrealizowania w nadchodzących naborach w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych.
 3. Kwalifikowalność wydatków oraz zmiany w tym zakresie.
 4. Analiza inwestycji zgłoszonych przez uczestników i dobranie odpowiednich programów i działań.
 5. Umowa o dofinansowanie.
 6. Polityka rachunkowości.
 7. Wnioski o płatność.

Dzień 2

 1. Kwalifikowalność wydatków oraz podatek VAT.
 2. Nowe podejście do wskaźników.
 3. Omówienie wskaźników występujących w projektach środowiskowych.
 4. Zespół zarządzający projektem.
 5. Jak być skutecznym w zarządzaniu projektu.
 6. Prawidłowe tworzenie harmonogramu projektu.
 7. Dyskusja z uczestnikami.

 

3. Zamówienia Publiczne w projektach unijnych. Warsztat jak prawidłowo przeprowadzić procedurę w Perspektywie 2014-2020.
Dzień 1

 1. Zasady udzielania zamówień – wprowadzenie i podstawy prawne.
 2. Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości od 30 000zł do progów unijnych.
 3. Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej progów unijnych.
 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia.
 5. Tryby udzielania zamówień.
 6. Interpretacja ostatnich zmian w dziedzinie zamówień publicznych.
 7. Specyfika postępowania o udzielanie zamówień na roboty budowlane.
 8. Wybór najkorzystniejszej oferty i ogłaszanie wyników postępowania.

Dzień 2

 1. Dokumentacja postępowań.
 2. Środki ochrony prawnej.
 3. Kontrole zamówień publicznych.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie procedur.
 5. Korekty finansowe.
 6. Najczęściej popełniane błędy przy zamówieniach publicznych.
 7. Odwołania od wyników kontroli.
 8. Warsztaty praktyczne.
 9. Dyskusja z uczestnikami.

 

4. Jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wytycznymi 2014-2020. Szczególne uwzględnienie zmian.
Dzień 1

 1. Nowe założenia do działań informacyjno-promocyjnych w Perspektywie 2014-2020.
 2. Skuteczne planowanie działań promocyjnych i informacyjnych.
 3. Obowiązki beneficjenta w zakresie działań informacyjno-promocyjnych wynikające z umowy o dofinansowanie.
 4. Prawidłowe oznaczanie dokumentacji oraz zakupionych środków trwałych.
 5. Zagadnienia z dziedziny marketingu niezbędne do prawidłowej realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
 6. Określenie odbiorcy projektu.
 7. Dobieranie działań informacyjno-promocyjnych do poszczególnych rodzajów odbiorców.

Dzień 2

 1. Podnoszenie świadomości społeczeństwa o roli projektu w dziedzinie ochrony środowiska.
 2. Jak zachęcić użytkowników do korzystania z infrastruktury.
 3. Media społecznościowe w promocji projektu.
 4. Konstrukcja budżetu na działania informacyjno-promocyjne.
 5. Bezkosztowe oraz niskokosztowe działania informacyjno-promocyjne.
 6. Dokumentowanie działalności informacyjno-promocyjnej.
 7. Dyskusja z uczestnikami.

 

5. Zamykanie projektów środowiskowych oraz kontrole w okresie trwałości.
Dzień 1

 1. Etapy rozliczania dotacji.
 2. Rozliczenie końcowe.
 3. Obowiązki beneficjenta.
 4. Efekty oraz wskaźniki projektów.
 5. Efekt ekologiczny i sposoby jego monitorowania.
 6. Generator Wniosków o płatność.
 7. Wniosek o płatność końcową wraz załącznikami.
 8. Nowe podejście do luki finansowej i projektów generujących dochód.
 9. Rodzaje kontroli projektów i ich omówienie.
 10. Prawa i obowiązki kontrolującego.
 11. Prawa i obowiązki kontrolowanego.

Dzień 2

 1. Kontrola trwałości projektu.
 2. Archiwizacja dokumentacji w świetle nowych wytycznych.
 3. Działania kontrolne prowadzone przez instytucje zewnętrzne – jak współpracować z kontrolującymi.
 4. Wdrażanie zaleceń pokontrolnych.
 5. Jak odwołać się od wyników kontroli i kiedy warto to robić.
 6. Przykłady uchybień i nieprawidłowości w projektach.
 7. Nieprawidłowości wskazywane w ramach kontroli procedur zawierania umów -"taryfikatory korekt": pojęcie i zasady stosowania.
 8. Przykłady uchybień i nieprawidłowości w projekcie.
 9. Skutki dla beneficjenta stwierdzenia uchybienia w projekcie.
 10. Dyskusja z uczestnikami.

Informacje dodatkowe

Cena: 7900,00zł (cena bez noclegu) /Bez noclegu: 9 800,00/ z noclegiem: 10 800,00zł (cena z noclegiem)

Podana cena obejmuje cały, pięciomodułowy kurs, w ramach którego otrzymują Państwo: udział w kursie, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość mailowych konsultacji z trenerami przez okres 90 dni od zakończenia kursu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka). Dodatkowo, wariant z noclegiem obejmuje nocleg w pokoju jednoosobowym z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia szkoleniowego.

Po ukończeniu kursu, otrzymują Państwo zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Istnieje możliwość zapisania się na pojedyncze moduły kursu w kwocie.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Kurs “Kompleksowe przygotowywanie i realizacja inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych”