O szkoleniu

Celem szkolenia “Błędy w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020” jest przekazanie wiedzy dot. najczęściej popełnianych błędów w projektach unijnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji i poprawnego rozliczania projektów. Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności unikania pułapek w obowiązujących regulacjach i wytycznych oraz umiejętności podejmowania w ramach projektu właściwych decyzji bez ryzyka popełnienia błędu.

Korzyści

W wyniku szkolenia uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę na temat:

 • najczęściej diagnozowanych w wyniku kontroli błędów w projektach,
 • interpretacji przepisów i regulacji obowiązujących w ramach realizowanych zadań w projekcie oraz zasad jego rozliczania,
 • ryzyka podejmowanych w ramach projektu decyzji,
 • czynników które zwiększają lub zmniejszają ryzyko popełnienia błędu w projekcie.

Adresaci szkolenia

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych, którzy chcieliby dowiedzieć się, jakie są najczęściej popełniane błędy w projektach unijnych, jak ich unikać i jak je wyłapać na etapie realizacji projektu.
Ponadto, na szkoleniu przekazanych zostanie wiele informacji użytecznych dla pracowników Instytucji Pośredniczących i Zarządzających, sprawujących funkcje opiekunów projektów.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Najczęściej popełniane błędy formalne na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie.
  • Najczęściej spotykane błędy formalne popełniane w ramach aplikacji z EFRR (projekty inwestycyjne i B+R).
  • Najczęściej spotykane błędy formalne popełniane w ramach aplikacji z EFS (projekty szkoleniowe i doradcze).
  • Warsztat – analiza spełnienia przez projekt kryteriów formalnych i dostępu.
  • Kwalifikowalność projektu i wnioskodawcy w projektach EFRR i EFS.
  • Kwalifikowalność grupy docelowej w projektach EFS.
 2. Najczęściej popełniane błędy w zakresie opracowania zakresu rzeczowego projektu finansowanego z EFRR oraz z EFS.
  • Błędy merytoryczne popełniane w obszarze opracowania zakresu rzeczowego projektu EFRR i EFS.
  • Jak prawidłowo zaplanować i opisać wskaźniki produktu i rezultatu.
  • Błędy w zakresie opisu zadań oraz ich monitorowania.
  • Warsztat – analiza spełnienia przez projekt kryteriów merytorycznych i specyficznych.
  • Błędy w zakresie opisu zgodności projektu z politykami horyzontalnymi.
  • Błędy w zakresie opisu przetwarzania danych osobowych w projekcie.

Dzień 2

 1. Najczęściej popełniane błędy w zakresie opracowania budżetu projektu.
  • Błędy popełniane w obszarze opracowania budżetu projektu EFRR i EFS.
  • Czego nie wolno robić, czego unikać – różnorodność budżetów EFRR i EFS.
  • Błędy w wyliczaniu wartości dofinansowania projektu i pomocy publicznej.
  • Błędy w zakresie opisu monitorowania wykonania finansowego projektu.
  • Jak opisać minimalizację ryzyka finansowego w projekcie.
 2. Najczęściej popełniane błędy w zakresie kwalifikowalności wydatków.
  • Błędy we wniosku powodujące utratę kwalifikowalności projektu EFRR i EFS.
  • Błędy we wniosku powodujące utratę kwalifikowalności beneficjenta ostatecznego.
  • Błędy we wniosku powodujące utratę kwalifikowalności wydatków w projekcie EFRR i EFS.
  • Brak zgodności planowanych wydatków z opisem merytorycznym w projekcie.
  • Ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie.
 3. Podsumowanie – dyskusja, pytania.

Informacje dodatkowe

Cena: 1190zł (cena bez noclegu) /1390zł (cena z noclegiem)

Szkolenie odbywa się w godz. 10.00-17.00.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo na liście lokalizacji szkoleń, a także poniżej, oddzielnie dla każdego terminu.

UWAGA: Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Terminy szkoleń

Brak nadchodządzych terminów szkolenia Błędy w projektach unijnych