Specjalista ds. zarządzania ludźmi, szeroko pojętej obsługa inwestycji, korelacji inżynierii wodnej z ochroną przyrody i zrównoważonym rozwojem.

Absolwent Politechniki Szczecińskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ukończył studia wyższe na kierunku budownictwo, specjalność : budownictwo wodne oraz studia podyplomowe w specjalności melioracje wodne. Od ponad 5 lat prowadzi zajęcia dydaktyczne na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, w zakresie : 1. Technologia robót budowlanych, 2. Utrzymanie urządzeń wodnych (obowiązki i możliwości prawne i techniczne), 3. Rysunek techniczny.

Blisko 10-letnie doświadczenie w pionie inwestycyjnym Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie (w tym ponad 5-letnie na szczeblach zarządczych) pozwoliło nabyć duże doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych procesów inwestycyjnych. Ponad sto uzyskanych pozwoleń wodnoprawnych dla różnego rodzaju przedsięwzięć, szereg uzyskanych decyzji zwalniających z zakazów i innych objętych ustawą prawo wodne i powiązanymi z nią aktami prawnymi, a także opiniowanie setek dokumentów przed-realizacyjnych pod kątem zgodności z przepisami i zasadami gospodarowania wodami. Specjalizuje się w kompleksowym prowadzeniu procesów inwestycyjnych.

Czynnie uczestniczył w tworzeniu i uzgadnianiu Projektów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, Planów Utrzymania Wód, Master Planów, aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami i innych istotnych dokumentów planistycznych dotyczących gospodarki wodnej, a także w opiniowaniu i analizowaniu projektów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo Wodne.