Poniżej zaprezentowano trzy ważne zmiany w w Nowej Perspektywie. Są one istotne dla wszystkich realizujących projekty, jak też dla tych podmiotów, które dopiero planują ubiegać się o dofinansowanie. Ważnych zmian dla beneficjentów jest około 100. Będą one sukcesywnie publikowane.

  1. Zmieniono założenia dotyczące kontroli projektów.

Dokumentacja Unijna wprost wskazuje ilość możliwych do przeprowadzenia kontroli w zależności od rodzaju projektu. Dotychczas nie było to uregulowane. Ograniczono liczbę kontroli i koncentrację na kluczowych obszarach zagrożonych ryzykiem. Przyjęto, jednorazową kontrolą projektów o wartości poniżej 100 000 euro oraz skrócenie maksymalnego okresu przechowywania dokumentacji z 10 do około 5 lat

  1. Regularnie ogłaszany Harmonogram naborów.

Wprowadzono z góry ustalony termin ukazywania się harmonogramów wskazujących planowane do uruchomienia konkursy. Zakłada się, że do 30 listopada danego roku powinien zostać opublikowany harmonogram konkursów planowanych do uruchomienia na kolejny rok. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian do harmonogramu ale z zachowaniem odpowiedniego terminu. Zmiana ta ma zapobiec nadużyciom przy ogłaszaniu naborów, co zostało stwierdzone kilkukrotnie w poprzedniej perspektywie.

  1. Wprowadzenie zasady n+3

Komisja Europejska nauczona doświadczeniem z poprzedniej perspektywy, gdzie okres kwalifikowalności wydatków wynosił n+2, wydłużyła okres kwalifikowalności wydatków względem okresu programowania. W starej perspektywie występowały problemy z dotrzymaniem założonego okresu.. W nowej perspektywie przyjęto ramy wydatkowania środków do dnia 31 grudnia 2023 roku, czyli n+3.

Wszystkie wymienione zmiany wymagają oczywiście szerszego omówienia, gdyż często występują warunki dodatkowe lub posiadają wyjątki.

Wszystkie najważniejsze zmiany, są szeroko omawiane na naszych szkoleniach. Najbliższe terminy i tematy są podane w zakładce Najbliższe szkolenia.

Łukasz Cekała
Z wykształcenia ekonomista, posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu dotacji unijnych, zarządzania projektami, kontroli oraz rozliczania projektów realizowanych ze środków UE. Pracował w instytucjach z sektora finansowego oraz w firmach consultingowych, zajmując się głownie tematyką dofinansowań. W swojej karierze przygotował kilkadziesiąt kompletnych projektów aplikacyjnych.