Nowe prawo wodne – rewolucja w regulacjach dotyczących gospodarki wodnej

O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia: Zdobycie wiedzy na temat nowej ustawy Prawo wodne, wprowadzającej regulacje Unii Europejskiej oraz dokonującej szerokiej reformy administracji wodno-prawnej. Omówienie zakresu nowych regulacji prawnych, w tym zakresu i kompetencji organów, nowych kompetencji gmin, kwestii dotyczących budownictwa wodnego i melioracji wodnej, zarządzania wodami. Wskazanie uprawnień nowego organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Adresaci szkolenia: Pracownicy samorządowi wydziałów zajmujących się wodami oraz ochroną środowiska, pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych, osoby zainteresowane zmianami w zakresie prawa wodnego.

 

Informacje organizacyjne

Terminy: 
28-29 maja, Kraków

Cena: 980zł (bez noclegu) / 1180zł (z noclegiem). Przy zapisie większej ilości osób lub przy zapisie na więcej niż jedno szkolenie, przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo TUTAJ.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie każdego dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Dodatkowo wariant z noclegiem obejmuje: nocleg z pierwszego na drugi dzień szkoleniowy oraz śniadanie drugiego dnia.

Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju również na dzień poprzedzający szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Najważniejsze instytucje – zmiany w porównaniu z poprzednią regulacją – systematyka ustawy
  – słownik pojęć.
 2. Nowe rozwiązania prawne w zakresie korzystania z wód – szczegółowe omówienie.
 3. Nowe kompetencje gminy.
 4. Ochrona wód – zakres, kompetencje organów.
 5. Zasady ochrony wód.
 6. Zakazy i decyzja o zwolnieniu z zakazów.
 7. Oczyszczanie ścieków.
 8. Budownictwo wodne i melioracje wodne. Zadanie własne gminy – utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych.
 9. Uchwała rady gminy – w sprawie ustalenia wysokości opłaty melioracyjnej.
 10. Opłaty:
  • uzasadnienie wprowadzenia opłat,
  • rodzaje opłat, „adresaci” nowych opłat,
  • usługi i korzystanie z wód podlegające opłatom,
  • sposób naliczania opłat,
  • organy odpowiedzialne za naliczanie i egzekwowanie opłat.

Dzień 2

 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – nowy organ.
 2. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – gruntami pod wodami. Użytkowanie gruntów pod wodami.
 3. Zasady przejęcia przez Wody Polskie uprawnień regionalnych zarządów gospodarki wodnej, marszałków województw oraz starostw wykonujących dotychczas zadania określone w przepisach ustawy poprzedniej ustawy.
 4. Zgody wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne. Zgłoszenie wodnoprawne. Ocena wodnoprawna.
 5. Spółki wodne i związki wałowe – kompetencje starosty.
 6. Właściwość organów – zmiana.
 7. Procedury przygotowania wniosków o wydanie zgody wodno-prawnej.
 8. Omówienie wniosku i wymaganych dokumentów do wydania pozwolenia wodno-prawnego.
 9. Szczegółowa analiza przykładowego pozwolenia.
 10. Ćwiczenie – przygotowanie wniosku o wydanie zgody wodno-prawnej.
 11. Pytania i dyskusja.

 

Trener

Maciej Humiczewski – Absolwent Politechniki Szczecińskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ukończył studia wyższe na kierunku budownictwo, specjalność : budownictwo wodne oraz studia podyplomowe w specjalności melioracje wodne. Od ponad 5 lat prowadzi zajęcia dydaktyczne na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, w zakresie : 1. Technologia robót budowlanych, 2. Utrzymanie urządzeń wodnych (obowiązki i możliwości prawne i techniczne), 3. Rysunek techniczny.
Blisko 10-letnie doświadczenie w pionie inwestycyjnym Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie (w tym ponad 5-letnie na szczeblach zarządczych) pozwoliło nabyć duże doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych procesów inwestycyjnych. Ponad sto uzyskanych pozwoleń wodnoprawnych dla różnego rodzaju przedsięwzięć, szereg uzyskanych decyzji zwalniających z zakazów i innych objętych ustawą prawo wodne i powiązanymi z nią aktami prawnymi, a także opiniowanie setek dokumentów przed-realizacyjnych pod kątem zgodności z przepisami i zasadami gospodarowania wodami. Specjalizuje się w kompleksowym prowadzeniu procesów inwestycyjnych.
Czynnie uczestniczył w tworzeniu i uzgadnianiu Projektów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, Planów Utrzymania Wód, Master Planów, aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami i innych istotnych dokumentów planistycznych dotyczących gospodarki wodnej, a także w opiniowaniu i analizowaniu projektów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo Wodne.
 

Zapisy

Telefonicznie: 511 068 840 lub 690 150 069
E-mail: kontakt@szkoleniapois.pl
Formularz zgłoszeniowy: KLIKNIJ TUTAJ