Nowe prawo wodne – kompendium wiedzy dotyczących nowych regulacji z zakresu gospodarki wodnej

O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia: Zdobycie wiedzy na temat nowej ustawy Prawo wodne, wprowadzającej regulacje Unii Europejskiej oraz dokonującej szerokiej reformy administracji wodno-prawnej. Omówienie zakresu nowych regulacji prawnych, w tym zakresu i kompetencji organów, nowych kompetencji gmin, kwestii dotyczących budownictwa wodnego i melioracji wodnej, zarządzania wodami. Wskazanie uprawnień nowego organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Adresaci szkolenia: Pracownicy samorządowi wydziałów zajmujących się wodami oraz ochroną środowiska, pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych, osoby zainteresowane zmianami w zakresie prawa wodnego.

 

Informacje organizacyjne

Terminy:
14 marca, Warszawa
21 marca, Warszawa

Cena: 549zł

Dokładne informacje o hotelach, w których odbędą się szkolenia, wraz ze wskazówkami dojazdu znajdą Państwo TUTAJ.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej, materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej (e-mail), możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu, wyżywienie dnia: obiad oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, napoje, owoce, ciastka).

Istnieje możliwość zarezerwowania dla Państwa noclegu. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Program szkolenia

 1. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami – omówienie kompetencji organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami: minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (struktura jednostki), wojewoda, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta.
 2. Korzystanie z wód, w tym korzystanie powszechne, zwykłe i szczególne.
 3. Zmiana stanu wody na gruncie – omówienie nowego zakresu stosowania przepisów dotyczących zmian w odpływie wód opadowych przez właściciela nieruchomości.
 4. Ochrona wód:
  • obowiązki właściciela w zakresie ochrony wód,
  • jednolite części wód, cele środowiskowe,
  • zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami – nowe warunki wprowadzania ścieków do wód lub do ziem.
 5. Aglomeracje:
 6. nowe zasady ustanawiania aglomeracji,
 7. oczyszczalnie ścieków bytowych i komunalnych z aglomeracji.
 8. Strefy ochronne ujęć wód:
  • nowe obowiązki właścicieli ujść wód,
  • ustanawianie stref ochronnych z ujęć z urzędu i na wniosek właściciela ujęcia,
  • wniosek i dokumentacja w sprawie ustanawiania stref ochronnych, analiza ryzyka,
  • zakazy, nakazy i ograniczenia, jakie mogą obowiązywać na terenach stref ochronnych ochrony bezpośredniej i pośredniej.
 9. Budownictwo wodne i melioracje wodne. Zadanie własne gminy – utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych.
 10. Ochrona przed powodzią: obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, kształtowanie gospodarowania przestrzennego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
 11. Uchwała rady gminy – w sprawie ustalenia wysokości opłaty melioracyjnej.
 12. Opłaty za usługi wodne:
  • zakres usług wodnych objętych opłatami,
  • rodzaje opłat:
   • opłata stała – usługi wodne objęte opłatą stałą,
   • zasady naliczania opłaty stałej,
   • opłata zmienna – usługi wodne objęte opłatą zmienną,
   • podstawowe zasady naliczania opłaty zmiennej,
  • opłata stała za pobór wód podziemnych i powierzchniowych,
  • opłata stała za wprowadzanie ścieków,
  • opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej,
  • opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
  • opłata za usługi wodne za pobór wód na cele chowu lub hodowli ryb.
 13. Zgody wodnoprawne, pozwolenia wodnoprawne, oceny wodnoprawne i inne decyzje administracyjne wynikające z nowych przepisów prawa wodnego.
 14. Procedury przygotowania wniosków o wydanie zgody wodno-prawnej.
 15. Omówienie wniosku i wymaganych dokumentów do wydania pozwolenia wodno-prawnego.
 16. Spółki wodne i związki wałowe – zasady tworzenia spółek wodnych, działanie tych spółek, kompetencje starosty
 17. Roszczenia odszkodowawcze – postępowanie w sprawach o ustalenie odszkodowania.
 18. Dyskusja, konsultacje.

 

Trener

Szkolenie poprowadzi pan Włodzimierz Gawroński.
Prawnik i ekonomista. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie prawa wodnego, jego stosowania w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie wodnym i orzecznictwie administracyjnym w dziedzinie gospodarki wodnej. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami w standardach, Prince2, PMI, PCM i zarządzania ryzykiem i komunikacją w projektach. W szczególności zarządzaniem projektami inwestycyjnymi, dotyczącymi zakresu zagadnień związanych z Ramową Dyrektywą Wodną w kontekście szczególnego korzystania z zasobów wodnych. Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi, jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli, Wiceprezydent Miasta i Ekspert Bankowy ds. inwestycji budowlanych i wielokrotny konsultant różnego typu projektów w tym, kontraktów i robót budowlanych. Odbiorcami szkoleń z zakresu prawa wodnego byli m.in. pracownicy urzędów gmin, urzędów starostw powiatowych, pracownicy sektora prywatnego

Zapisy

Telefonicznie: 511 068 840 lub 690 150 069
E-mail: kontakt@szkoleniapois.pl
Formularz zgłoszeniowy: KLIKNIJ TUTAJ