Centrum Kształcenia Sektora Publicznego współpracuje z trenerami różnych specjalności:

Adam Osenkowski

user_734382_8e1afe_hugeRealizator projektów (m.in. PHARE, ZPORR, SPO, POKL, EOG, NCiBR, POIiŚ, RPO, LIFE+), konsultant, trener (ponad 4000 h szkoleniowych) – specjalista ds. projektów, strategii rozwoju oraz pozyskiwania finansowania ze źródeł zewnętrznych.

Doradca, trener biznesu, menedżer oraz specjalista ds. Zamówień Publicznych.

Absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Poznaniu. Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Akademii Nauki i Rozwoju oraz wiceprezes Stowarzyszenia Tacy Eko. Były Naczelnik Wydziału Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Specjalista ds. projektów w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Łukasz Cekała

Z wykształcenia ekonomista, posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu dotacji unijnych, zarządzania projektami, kontroli oraz rozliczania projektów realizowanych ze środków UE. Pracował w instytucjach z sektora finansowego oraz w firmach consultingowych, zajmując się głownie tematyką dofinansowań. W swojej karierze przygotował kilkadziesiąt kompletnych projektów aplikacyjnych,

Szkolenia prowadzi od roku 2010. Specjalista z zakresu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu LIFE oraz kontroli wydatkowania środków UE. Przeprowadził wiele szkoleń dla Instytucji Publicznych związanych z funduszami UE, między innymi; Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Środowiska oraz inne Instytucje Zarządzające i Pośredniczące.

Szkolenia prowadzone przez tego szkoleniowca charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym oraz praktycznym podejściem do wykorzystania narzędzi zarządzania w projektach UE.

Bartosz Wolański

bartosz-wola-ski_82x110Spe­cja­li­sta ds. fun­du­szy struk­tu­ral­nych. Ab­sol­went stu­diów ma­gi­ster­skich Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go na kie­run­ku In­te­gra­cja eu­ro­pej­ska i po­li­ty­ka re­gio­nal­na. Po­sia­da także li­cen­cjat z Eko­no­mii oraz ukoń­czo­ne Stu­dia Po­dy­plo­mo­we z za­kre­su Ra­chun­ko­wo­ści i Kon­tro­li fi­nan­so­wej. Z te­ma­ty­ką fun­du­szy struk­tu­ral­nych zwią­za­ny jest od po­cząt­ku ich funk­cjo­no­wa­nia w Pol­sce (2004 r.).

Jest au­to­rem kil­ku­dzie­się­ciu pro­jek­tów in­we­sty­cyj­nych dla firm i jed­no­stek sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go, z któ­rych naj­więk­szy opie­wał na kwotę ponad 60 mln PLN. W swoim do­rob­ku wy­ka­zać się może do­świad­cze­niem w za­kre­sie ta­kich pro­gra­mów jak PHARE, SA­PARD, SPO WKP, ZPORR, IN­TER­REG oraz Me­cha­ni­zmy Fi­nan­so­we EOG, a także PO Ka­pi­tał Ludz­ki oraz RPO na lata 2007-​2013. Jako Kie­row­nik Pro­jek­tu po­sia­da także do­świad­cze­nie w za­kre­sie spo­rzą­dza­nia oraz ob­słu­gi pro­jek­tów szko­le­nio­wych, fi­nan­so­wa­nych z Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go. Naj­więk­szy z nich obej­mo­wał kwotę 2,5 mln PLN i był prze­zna­czo­ny dla 350 Be­ne­fi­cjen­tów z te­re­nu woj. dol­no­ślą­skie­go.

Pro­wa­dzi także licz­ne szko­le­nia z za­kre­su sku­tecz­ne­go apli­ko­wa­nia o środ­ki unij­ne dla firm, sa­mo­rzą­dów oraz in­sty­tu­cji szko­le­nio­wych.

Ewa Krzykowska

ewa-krzykowskaAbsolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: SGH), ekspert w zakresie pozyskiwania i obsługi funduszy oraz projektów unijnych, opracowywania strategii rozwoju firm, miast i gmin, biznes planów, analiz, raportów i ekspertyz. Autorka i współautorka wielu strategii rozwoju miast i gmin. Trener z wieloletnim doświadczeniem w realizacji i obsłudze szkoleń o tematyce unijnej, w tym na zlecenie MRR i PARP. W centrum Kształcenia Sektora Publicznego prowadzi m.in szkolenia związane z Regionalnymi Programami Operacyjnymi.

Halina Kędziora

Doradca podatkowy, prowadzi biuro usług rachunkowych i doradztwa podatkowego. Od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych (zarówno przedakcesyjnych, jak i poakcesyjnych). Były konsultant dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w podmiotach udzielających dotacji, takich jak PARP, urząd marszałkowski, urząd wojewódzki).

Hubert Wiligórski

Specjalista z zakresu doradztwa biznesowego oraz konsultingu sprzedaży. Swoją wiedzę zdobywał podczas studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracy zawodowej w licznych instytucjach finansowych, takich jak Alior Bank oraz ING Usługi Finansowe. Nadzoruje pozyskiwanie środków z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, a także Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

Anna Ciura

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Ekonomicznej w zakresie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, poza tym ukończyła liczne kursy z zakresu finansów, podatków, rachunkowości i księgowości oraz  rozliczania projektów.